PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

Článok I Úvodné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“).
Vážený klient, Prevádzkovateľ: ENERBO s.r.o. Sídlo: Francisciho 11, 080 01 Prešov IČO: 36 197 530 DIČ: 2020030738 IČ DPH: SK 2020030738 Zápis: Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 31981/P Zastúpený: Ing. Igor Gula, konateľ spoločnosti Kontakt: e-mail: info@vegetime.sk, tel.: +421 905 033 085 WEB: http://vegetime.sk/index.html Zodpovedná osoba: Nie je ustanovená (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) si kladieme za úlohu chrániť osobné údaje všetkých našich klientov v súlade Nariadením GDPR a Zákonom OOU. Pri prevádzkovaní našej činnosti uzatvárame so svojimi klientmi Zmluvu o ubytovaní v súlade s ustanovením §754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
I. Prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia a v súlade s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Ako prevádzkovateľ sme prijali príslušné technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU vrátane iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť Vašich ochranu osobných údajov našich pred ich nezákonnými formami spracúvania.
II. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb. Tieto Pravidlá poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako spravujeme osobné údaje počas poskytovania našich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek našich hostí sa môže spôsob spravovania osobných údajov príležitostne líšiť od toho, čo je uvedené v týchto Pravidlách. K takejto odchýlke môže dôjsť na požiadanie hosťa a my v takom prípade budeme vopred informovať o danom spôsobe spracúvania osobných údajov.
III. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami: a) fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu o ubytovaní, a ktoré využívajú naše služby (ďalej aj ako „dotknuté osoby“, „klienti/ zákazníci/hostia“ alebo „Vy“); b) zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby; c) oprávnené osoby klienta, oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, d) iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním ubytovacej a inej činnosti, e) používatelia našej webovej stránky http://vegetime.sk/index.html a nášho rezervačného systému; f) fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov monitorovaných našim kamerovým systémom, g) Fyzické osoby, ktoré sú odosielateľom a prijímateľom korešpondencie.
IV. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä: • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti (naši zamestnanci, oprávnení zástupcovia našej spoločnosti) a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov. • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje osobitný zákon. • Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len za účelom ochrany majetku, verejného poriadku, života a zdravia fyzických osôb. • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame informačné technológie a technické bezpečnostné opatrenia. • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb. • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie, konferenčné, teambuildingové eventové akcie a s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na Vaše otázky alebo na vyriešenie Vašich problémov.
V. Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb, eventových služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe Vášho súhlasu a to najmä v súvislosti: • so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb, • marketingovými aktivitami.
VI. Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené zástupcom týchto neplnoletých osôb.
VII. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami.
VIII. Všetky údaje, ktoré poskytnete našej spoločnosti, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v našej spoločnosti. Vyvinieme maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov.

Článok II Aké osobné údaje získava prevádzkovateľ a za akým účelom ich spracúva

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU ako prevádzkovateľ spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Ide najmä o osobné údaje: • Identifikačné a kontaktné údaje • Referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje • Telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách) • Obrazový záznam z kamerového systému • Údaje o dokladoch totožnosti klienta (číslo občianskeho preukazu/ pasu)
I. AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Vaše osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi: • vyplnením a zaslaním online rezervácie na našej webovej stránke http://vegetime.sk/index.html, • na základe záväznej telefonickej objednávky, • pri osobnom príchode bez predchádzajúcej rezervácie, • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej objednávky, • prostredníctvom cestovných kancelárii a rezervačných systémov portálov našich sprostredkovateľov uvedených v článku II. týchto Pravidiel, • prostredníctvom inej osoby, ktorá nám odovzdala Vaše osobné údaje za účelom vytvorenia darčekovej poukážky, • prostredníctvom kamerového systému, • prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke http://vegetime.sk/index.html, • prostredníctvom osobných údajov, ktoré nám zašlete poštou prostredníctvom doručovateľských spoločností, či • prostredníctvom formulára na odoberanie newsletterov zverejneného na našej webovej stránke http://vegetime.sk/index.html. Vašu totožnosť v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom zmení overujeme pri Vašom príchode na našu prevádzku predložením Vášho dokladu totožnosti. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.
II. NA AKÝ ÚČEL ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ICH SPRACÚVAME
II.A. Využívanie ubytovacích služieb na Chalupe ESENCIA a vo Vile pod Lipou Spravovanie všetkých údajov týkajúcich Vás ako dotknutej osoby a poskytovanie služieb sú založené na právnom základe za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy o ubytovaní, za účelom plnenia zákonných povinností alebo na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať. V prípade, ak nedôjde k potvrdeniu Vašej rezervácie, alebo ak bude Vaša rezervácia zrušená pred poskytnutím akejkoľvek platby, budú Vaše osobné údaje bezodkladne vymazané, ak nebude potrebné uchovať Vaše osobné údaje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. preukázanie skutočnosti o uplatnení práv dotknutej osoby, alebo na preukázanie splnenia iných zákonných povinností).
V prípade on-line rezervácie prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: • meno a priezvisko; • e-mailová adresa a číslo telefónu; • termín pobytu, počet osôb a detí (vek detí), • adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ, štát) • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v textovej správe • IP adresa, lokalizačné a geografické údaje, cookies, prípadne iný online identifikátor • Číslo bankového účtu
V prípade e-mailovej alebo telefonickej rezervácie spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä: • titul, meno a priezvisko; • adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ, štát) • e-mailová adresa, číslo telefónu; • termín pobytu, počet osôb a detí (vek detí), • Číslo bankového účtu
V prípade osobnej rezervácie a pri realizácii ubytovania spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä: • titul, meno a priezvisko; • dátum narodenia, dátum narodenia mal. Detí (event. vek detí) • adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ, štát) • e-mailová adresa, číslo telefónu; • dátum príchodu, dátum odchodu • národnosť / občianstvo • pohlavie • číslo dokladu totožnosti • u zahraničných osôb – miesto narodenia a vízum • číslo bankového účtu
V prípade STORNA Vašej rezervácie spracúvame Vaše osobné údaje okrem osobných údajov zadaných pri rezervácii ubytovania aj doplňujúce osobné údaje v rozsahu najmä: • dôvod zrušenia rezervácie • číslo bankového účtu
Ak ide o občanov z tretích krajín, zákon vyžaduje spravovanie nasledujúcich údajov: • identifikačné údaje o fyzickej osobe, a okrem toho, • identifikačné údaje o cestovnom doklade (pas) • adresa hotela • začiatok a koniec pobytu v hoteli • číslo víza, osvedčenie o registrácii, • čas a miesto vstupu do krajiny.
Občania z tretích krajín: všetky osoby, ktoré nie sú občanmi členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane vysídlených osôb. Členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú: • členské štáty Európskej únie; • Island, Lichtenštajnsko a Nórsko ako zúčastnené členské štáty, • ako aj Švajčiarsko, ako štát s podobným právnym postavením.
Poskytnutie požadovaných údajov zo strany Hosťa ako dotknutej osoby je podmienkou pre využívanie ubytovacích služieb. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a ustanovenie §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Hosťom a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy aj bez Vášho osobitne udeleného súhlasu.
Spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy: Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy o ubytovaní, pracujeme s nimi najmä pri uskutočňovaní rezervácie, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy o ubytovaní. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, ide teda o všetky údaje, ktoré sú uvedené v online objednávke na webovej stránke prevádzkovateľa a iné údaje potrebné k rezervácii ubytovania a vystavenie prípadnej zálohovej faktúry, faktúry alebo iného daňového dokladu, uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

II.B. Darčekové poukážky

Pri nákupe darčekových poukážok (ďalej iba: Darčeková poukážka) Hosť poskytuje nasledujúce osobné údaje: • titul, meno a priezvisko, • e-mailová adresa, číslo telefónu • fakturačné údaje: meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska; • titul, meno, priezvisko a adresa pre dodanie Účelom spravovania údajov je úhrada darčekovej poukážky a doručenie darčekových poukážok. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Hosťom a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy aj bez Vášho osobitne udeleného súhlasu. Informačné povinnosti voči tretej osobe si Prevádzkovateľ vzhľadom na charakter spracúvania osobných údajov splní pri príchode Hosťa (obdarovaného darčekovou poukažkou).
II.C. Bezpečnostné kamery Spoločnosť v priestoroch ubytovacím zariadení na Chalupe ESENCIA a vo Vile pod Lipou prevádzkuje bezpečnostné kamery, aby zabezpečila bezpečnosť svojich hostí a ich majetku. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením. Spracúvanie osobných údajov v uvedenom rozsahu formou vizuálneho záznamu je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, teda účelom bezpečnostných kamier je ochrana majetku, ochrana zariadenia významnej hodnoty, ako aj osobných cenností Hostí a používa sa na odhaľovanie porušovania zákona a na pristihnutie páchateľa pri čine ak prevencia takýchto trestných činov sa nedá robiť iným spôsobom a/alebo neexistuje žiadna iná metóda predkladania dôkazov. Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov. Záznamy z kamerového systému budú poskytnuté v prípade spáchania akéhokoľvek priestupku alebo trestného činu orgánom činným v trestnom konaní. Záznamy z kamerového systému uchovávame na nosič informácií po dobu 7 kalendárnych dní. Ak kamerový záznam nie je využitý v rámci priestupkového alebo trestného konania alebo ak samotný orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný administratívnoprávny orgán nám nevydá pokyn na uchovanie záznamu, po uplynutí tejto zákonnej lehoty je záznam zlikvidovaný. Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom: pri spracúvaní vizuálneho záznamu dochádza k zachytávaniu jednotlivých charakteristík a údajov dotknutej fyzickej osoby. Tieto zároveň môžu odhaľovať aj informácie týkajúcej sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej fyzickej osoby.
II.D. Newsletter – Novinky Zasielanie newsletterov BEZ predchádzajúcej registrácie na odber noviniek Vaše osobné údaje v rozsahu Vašej e-mailovej adresy v prípade realizovanej rezervácie spracúvame za účelom zasielania ponuky výhodných pobytov, darčekových poukážok a balíkov, ktoré ponúkame svojim hosťom. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ponuka balíkov a iných služieb). Spoločnosť vymaže Vašu e-mailovú adresu z odberu noviniek, ak Hosť pošle takúto požiadavku na info@vegetime.sk alebo odošle svoju požiadavku prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa. Zasielanie newsletterov PO realizovanej registrácie na odber noviniek Dotknuté osoby poskytnutú Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho osobitného súhlasu. Spoločnosť vymaže e-mailovú adresu a užívateľské meno poskytnuté z dôvodu použitia systému hodnotenia, ak Hosť pošle takúto požiadavku na info@vegetime.sk. POUČENIE: Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Prevádzkovateľa a jeho spracovateľom údajov. Prevádzkovateľ nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich. Účelom spravovania údajov týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Prevádzkovateľ informovať subjekty údajov prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek. Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailu na info@vegetime.sk alebo prostredníctvom webu. Hostia sa môžu prihlásiť na automatické odoberanie noviniek z facebooku kliknutím na "like" a tiež sa z toho môžu odhlásiť kliknutím na "dislike" a/alebo môžu vymazať nechcené automatické pripojenie zo svojej nástenky prostredníctvom nastavení na nástenke.
II.E. Stránka na facebooku https://www.facebook.com/vegetimenatokaji/ Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok http://vegetime.sk/index.html. Hostia si môžu prostredníctvom facebookovej stránky rezervovať izby, zúčastňovať sa na žrebovaní a dozvedieť sa o aktuálnych špeciálnych ponukách. Kliknutím na "like" na facebookovej stránke Prevádzkovateľa súhlasia subjekty údajov, aby Prevádzkovateľ zavesil na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. V prípade rezervácie izieb systém automaticky presmeruje Hosťa na webovú stránku Prevádzkovateľa. Spravovanie osobných údajov sa musí realizovať v súlade s Článkom II.A. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Pokiaľ ide o individuálnu fotografiu, na ktorej sa môže nachádzať identifikovateľná dotknutá osoba, Prevádzkovateľ si musí vždy pred jej publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas tejto osoby. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.
II.F. Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie V prípade, ak Prevádzkovateľ dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, právnym základom na spracúvanie takýchto osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Pracovnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy aj bez Vášho osobitne udeleného súhlasu. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov. Ak subjekt údajov výslovne zakáže spravovanie takýchto osobných údajov, musí Prevádzkovateľ takéto údaje vymazať. Pokiaľ uchádzač nežiada o vymazanie údajov, potom bude životopis a údaje v ňom uvedené – pokiaľ sa osoba neprihlásila na konkrétnu ponuku práce – do 1 roka od zaslania vymazaná. Životopisy osôb, ktoré sa prihlásili na konkrétnu ponuku práce, budú vymazané okamžite po zvolení osoby, ktorá danú pozíciu obsadí.
II.G. Údaje o návštevnosti webovej stránky a cookies Referencie a linky Webová stránka Prevádzkovateľa http://vegetime.sk/index.html môže obsahovať linky, ktoré Prevádzkovateľ neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Prevádzkovateľ nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná. Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite. Analytické nástroje, cookies Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Viac informácií sa nachádza v závere tohto dokumentu.
II.H. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru (predaj vína a drobného tovaru) V prípade, ak sa rozhodnete od nás zakúpiť ponúkaný tovar a pri objednávke zadáte svoje osobné údaje za účelom vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu, spracúvanie Vašich osobných údajov bude nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
II.I. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu. Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
II.J. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie dotknutých osôb a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.
II.K. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov. Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
II.L. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa a realizácie spätnej väzby zo strany prevádzkovateľa. V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

Článok III Počas akej doby Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva

I. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente najčastejšie po dobu trvania Vašej zmluvy o ubytovaní, resp. kúpnej zmluvy alebo mimozmluvných záväzkov, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení platnosti týchto účelov, resp. zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky resp. rezervácie zákazníkom archivované aj tieto objednávky resp. rezervácie.
II. Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou.
III. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
IV. V prípade, ak klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom nám udelí súhlas na spracúvanie osobných údajov bližšie vymedzené v tomto dokumente, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito Pravidlami.
V. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Článok IV Kto bude mať prístup v Vašim osobným údajom

Osobné údaje poskytnuté našej spoločnosti počas procesu spracúvania Vašich osobných údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú na to poverené a/alebo poučené akým spôsobom majú v mene prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje.
PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM BUDÚ MAŤ NASLEDOVNÉ SUBJEKTY:
I. Príjemcovia: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť resp. sprístupniť na základe všeobecne záväzných predpisov. Ide najmä o subjekty: • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície, Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov), • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov), • advokát (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení), • sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa • iné orgány štátnej správy určené na výkon kontroly (Úrad na ochranu osobných údajov, SOI, Inšpektorát práce a iné).
II. Tretie osoby: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené tretím osobám, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a majú prístup k Vašim osobným údajov a na základe osobitne uzatvorenej zmluvy sú viazaný mlčanlivosťou. Ide najmä o subjekty: • prevádzkovateľ rezervačného systému zverejneného na webovej stránke http://vegetime.sk/index.html, • správca našej webovej stránky a IT technik
III. Sprostredkovatelia: Na účely uvedené v týchto Pravidlách môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú : • cestovné kancelárie, prostredníctvom ktorých poskytujeme naše ubytovacie služby • osoby, ktoré poskytujú služby v oblasti vedenia účtovníctva • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP
IV. Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať. Preverený obchodný partner Prevádzkovateľa prevádzkujúci rezervačný systém, naši správcovia webovej stránky, IT technik, ktorí sú v postavení tretej strany, zabezpečujú vo zvýšenej miere ochranu osobných údajov a majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť je vždy chránený silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
V. Dávame vám na vedomie, že sme povinní na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a pri cudzincovi aj dátum narodenia a jeho štátnu príslušnosť, pričom je tieto osobné údaje povinný poskytnúť ďalším tretím stranám - štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, a to najmä Policajnému zboru Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.
VI. V prípade, ak nie ste štátnym občanom Slovenskej republiky dávame vám na vedomie, že sme po vašom ubytovaní povinní podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania. Prevádzkovateľom informačného systému, do ktorého sme v zmysle vyššie uvedeného povinní poskytnúť vaše osobné údaje podľa tohto bodu tohto dokumentu je tretia strana – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Článok V Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Článok VI Používanie automatizovaného spracúvania osobných údajov

Radi by sme vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

Článok VII Poučenie o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
I. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
II. PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom. V prípade, ak budete žiadať konkrétne osobné údaje, môžeme od Vás požadovať, aby žiadosť podľa tohto bodu bola úradne overená.
III. PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
IV. PRÁVO NA VÝMAZ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ) V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
V. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
VI. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Overený podpis na predmetnej žiadosti žiadame z dôvodu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytovaniu Vašich osobných údajov iným subjektom.
VII. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom. Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo • založené na výslovnom Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na účel plnenia úlohy vo verejnom záujme, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
VIII. PRÁVO ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia, príp. marketingový súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.
IX. PRÁVO PODAŤ PODNET ALEBO SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie. Klient resp. potenciálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Klient resp. potenciálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII Uplatnenie Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov

KDE MÔŽETE UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA
Jednotlivé práva môžete uplatniť u našej spoločnosti a to e-mailom na adresu: info@vegetime.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu ENERBO s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.
ZA AKO DLHO MÔŽEM OČAKÁVAŤ ODPOVEĎ Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Článok IX Zásady používania COOKIES

Web doména: http://vegetime.sk/index.html (ďalej „Portál“) V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívate. Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš Portál, Vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Portálu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Čo sú cookies?

1. Cookies sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v Klientových počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané vo Vašom Prehliadači alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším Zariadením a ďalšieho softvéru. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsok kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „cookies“. Súbory cookies sú teda malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.
2. Portál využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.
3. Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval Váš prístup na Portál, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť. Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na Portáli môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookie).
4. Cookies nám umožňujú ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete naše produkty alebo nie.
5. V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prečo sa používajú cookies?

1. Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely:
• Overovanie
Cookies sa používajú na overenie vášho pohybu na Portály a na zistenie, či ste použili produkty vedené na Portály, aby vám bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie.
• Integrita zabezpečenia, webu a produktov
1. Cookies pomáhajú udržiavať Vaše údaje v bezpečnom stave. Napríklad: Cookies pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje. Cookies sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť Vaše zadania a na overenie Vašej identity. 2. Cookies sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov. Napríklad: Cookies pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. Cookies sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšie škody. Cookies tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portály ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.
• Funkcie a služby webu
1. Cookies sa používajú na umožnenie funkcionality, ktorá pomáha poskytovať produkty. Napríklad: Cookies pomáhajú ukladať preferencie, zistiť, že ste v produktoch videli obsah alebo v spojitosti s ním vykonali akcie, a poskytovať vám prispôsobený obsah a prostredie. Cookies napríklad umožňujú poskytovať vám aj iným návrhy a prispôsobovať obsah na weboch tretích strán, ktoré majú integrované naše sociálne pluginy. Napríklad: uložiť informácie do cookies umiestneného vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby sa vám Portál zobrazoval vo Vami preferovanom jazyku. 2. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.
• Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
• Výkon
Prostredníctvom cookies je vám poskytovaná čo najlepšia používateľská skúsenosť. Napríklad: Cookies pomáhajú smerovať prenosy medzi servermi a zisťovať, ako rýchlo sa rôznym ľuďom načítavajú produkty. Cookies tiež pomáhajú zaznamenať proporcie a rozmery vašej obrazovky a okien a zistiť, či máte zapnutý režim vysokého kontrastu, aby vám mohli správne zobrazovať Portál.
• Analytika a výskum
1. Cookies sa používajú aj na to, aby lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú produkty, a aby tak mohli byť tieto produkty vylepšované. Napríklad: Cookies môžu pomôcť porozumieť tomu, ako ľudia používajú produkty, analyzovať, ktoré časti produktov sú pre ľudí najužitočnejšie a najpútavejšie, a zistiť, ktoré funkcie by sa mohli zlepšiť. 2. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Kde sa používajú cookies?

Cookies sa môžu umiestniť do vášho Zariadenia a získavať tak informácie uložené v cookies, keď použijete alebo navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa cookies a získava informácie, keď navštívite dané Portály a aplikácie (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o vašej aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany. Naša webová stránka používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z Vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

Aké cookies používame?

• Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi. 1. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 2. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: Google AdWords Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Facebook Pixel Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko 3. esenciálne, ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť webu.
Ovládacie prvky pre cookies v Prehliadači: 1. Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie. 2. Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne cookies. V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívite Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies, Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého Prehliadača.
Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať. Prehliadač Internet Explorer Chrome Firefox Deaktivácia cookies 1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“. 2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“. 3. Na zablokovanie všetkých cookies premiestnenie posuvník do hornej polohy. 4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“. 1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“. 2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“. 3. Kliknite na „Súbory cookie“. 4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie “. 1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“. 3. V sekcii „Cookies a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie cookies a údajov stránok“. Odstránenie cookies 1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“. 2. Začiarknite políčko Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality. 3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“. 1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“. 2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory cookie a iné dáta webu“. 3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“. 1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“. 3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“. 4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“. 5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.
Webbeacons Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú. Ako prevádzkovateľ Portálu zaznamenávame aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory. Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo iné adresy, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú našimi stránkami Portálu, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto nezodpovedáme za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi, ktoré na týchto stránkach zadáte.

Článok X Záverečné ustanovenia

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese: info@vegetime.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti: ENERBO s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV Európsky rámec: • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) Národná legislatíva: • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 01.07.2020

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.